SCHRIJF HIER IN VOOR EEN GRATIS PROEFLES

Naam en geboortedatum

E-mailadres  

Waar en wanneer wil je een proefles volgen

Kom erbij

Naar het inschrijfformulier.

Naar het opzeggenformulier.

​

DE LESGELDEN

Dansen bij PM-dance kost € 220,00 per jaar. Dit bedrag wordt in 11 termijnen van € 19,95 van september tot en met juli (dus níet in augustus!) automatisch van uw rekening afgeschreven.

U-pas-houders dansen een heel seizoen, één keer per week gratis (mits voldoende tegoed)! Bij U-pas-houders wordt in één keer het totale bedrag voor een heel seizoen van het U-pas-tegoed afgeschreven. Teruggave van per U-pas betaalde contributie is NOOIT mogelijk.

Start het lidmaatschap op een ander moment dan in september dan wordt er een evenredig deel in rekening gebracht: bijvoorbeeld bij starten in december, dan wordt er van het U-pas-tegoed 8/11 van € 220,00 (december-juli) afgeschreven.

PM-dance houdt de schoolvakanties aan, dan zijn er dus GEEN lessen.

Het PM-dance seizoen gaat altijd in de eerste week van september van start.

​

HOE KAN IK OPZEGGEN EN STOPPEN BIJ PM-DANCE?

Dat is heel simpel. Bij PM-dance hanteren we een opzegtermijn van twee maanden. Na ontvangst van het ingevulde opzeggenformulier stuurt PM-dance je een bevestiging van je opzegging en word je uit het bestand verwijderd.

VOORBEELD Ontvangt en bevestigt PM-dance je opzegging bijvoorbeeld vóór 1 december, dan incasseert PM-dance nog over de maanden december en januari het lesgeld.

Daarna ben je uit het bestand verwijderd.

​

FEESTDAGEN EN VAKANTIES

Feestdagen 2018, op onderstaande dagen zijn wij gesloten:

Maandag 1 januari 2018, Nieuwjaar.

Maandag 2 april 2018, Pasen.

Donderdag 26 april, Koningsnacht.

Vrijdag 27 april, Koningsdag.

Maandag 21 mei, Pinksteren.

 

Schoolvakanties 2017-2018, wanneer er geen lessen zijn:

Zaterdag 23 december t/m vrijdag 5 januari, kerstvakantie.

Zaterdag 24 februari tm vrijdag 2 maart, krokusvakantie.

26 april tot 13 mei, meivakantie.

14 juli tot 26 augustus, zomervakantie.

​

​

​

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PM-dance en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van PM-dance (hierna te noemen 'de deelnemer').

2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

 

ARTIKEL 2: AANMELDING PM-DANCE

1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat PM-dance het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. De overeenkomst gaat na de proefles automatisch over in een abonnement.

2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt bericht van PM-dance zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Een lidmaatschap bij PM-dance zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 2 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.

2. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap per maand.

3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor een laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,-, zijn voor rekening van de deelnemer.

4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.

5. De deelnemer kan dan de toegang tot PM-dance worden geweigerd. PM-dance is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

 

ARTIKEL 4: TRAININGSTIJDEN

1. PM-dance behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

2. Wanneer een PM-dance docent door overmacht niet in staat is (ziekte, ongeval etc.) les te geven, probeert hij/zij te allen tijde een collega docent deze les te laten verzorgen. Mocht het desondanks niet lukken een vervangend docent voor deze les te vinden, dan zal PM-dance samen met de PM-dance docent een geschikt moment inplannen om de les in te halen. In de regel is dit de eerst opvolgende vakantieweek. Kan de deelnemer op dat tijdstip niet aanwezig zijn om welke reden dan ook, dan hebben de cursisten geen recht op terugbetaling van het lesgeld.

 

ARTIKEL 5: WIJZIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met extra lessen etc.

​

ARTIKEL 6: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door op te zeggen. PM-dance hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Na ontvangst van het ingevulde opzeggenformulier stuurt PM-dance een bevestiging van de opzegging en word de deelnemer uit het bestand verwijderd.

VOORBEELD Ontvangt en bevestigt PM-dance de opzegging bijvoorbeeld vóór 1 december, dan incasseert PM-dance nog over de maanden december en januari het lesgeld.

Daarna is de deelnemer uit het bestand verwijderd.

2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.

3. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.

4. PM-dance behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

 

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

1. PM-dance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij PM-dance, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

3. PM-dance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5. Tevens zal de deelnemer PM-dance vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 

ARTIKEL 8: HUISREGELS

1. De deelnemer is verplicht de aanwijzingen op te volgen van de betreffende organisatie/docent van het arrangement/activiteit  en bij te dragen aan een juiste uitvoering van de activiteit/ het arrangement. Bij het niet naleven hiervan is de deelnemer aansprakelijk voor schade die dan ontstaat.

2. Bij incorrect gedrag van een deelnemer, met als gevolg het verhinderen van een juiste uitvoering van het arrangement/de activiteit, kan de deelnemer worden uitgesloten van (verdere) deelname. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer.

3. Alcohol en roken tijdens sportactiviteiten is te allen tijde verboden. De begeleiders van de activiteit/ het arrangement behouden het recht om de activiteit of het arrangement aan te passen of te wijzigen.

​

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

1. PM-dance verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. PM-dance kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent haar activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij PM-dance door middel van een schriftelijke kennisgeving.

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van PM-dance zijn opgenomen. PM-dance en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

 

ARTIKEL 10: FOTOMATERIAAL

1. PM-dance is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste weergave van het in haar programma of brochure opgenomen fotomateriaal, dat door derden is geleverd.

2. PM-dance behoudt zich het recht voor om het tijdens een activiteit/ arrangement gemaakte fotomateriaal te plaatsen in eventuele toekomstige folders/brochures/advertenties of op de internetsites van PM-dance.

3. Wanneer een deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van fotomateriaal zoals beschreven onder punt 2 van dit artikel dan dient hij/zij dit terstond na inschrijving per e-mail aan te geven: info@pm-dance.nl.

 

ARTIKEL 11: RECHTSTOEPASSING

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met PM-dance aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en PM-dance, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar PM-dance is gevestigd.

3. Door de inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van PM-dance te accepteren.

 

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle transacties van PM-dance zoals bedoeld in bovenstaande Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

PM-dance staat ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Utrecht, nummer: 30213168.

 

DISCLAIMER

Hoewel PM-dance website met zorg is gemaakt, kunnen fouten helaas voorkomen. Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan PM-dance en/of de webmaster niet ter verantwoording worden geroepen. Voor de informatie op websites van derden waarheen deze website verwijst, geldt dat PM-dance niet aansprakelijk is voor de inhoud daarvan, noch voor schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan.

​

Doe mee

Kom langs

Of schrijf je HIER meteen in

Welkom!

Leuk!

FOTO'S EN VIDEO'S VAN EVENEMENTEN, LOKATIES EN LESSEN VIND JE OP ONZE FACEBOOK-PAGINA