PM-dance kent een uitgebreid aanbod van danslessen en verzorgt een grote hoeveelheid aan danslessen op de volgende locaties:

Wil je weten waar en wanneer er bij jou in de buurt danslessen worden gegeven, mail ons dan de volgende gegevens:

Naam, leeftijd, wat voor dans, woonplaats en wijk: KLIK.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!
SCHRIJF HIER IN VOOR EEN GRATIS PROEFLES 

(alle drie regels invullen!)
‍  Inschrijfformulier
‍       Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden PM-dance

Ik geef PM-dance tevens toestemming om maandelijks, omstreeks de 25e van elke maand de contributie van mijn hieronder opgegeven bankrekening af te schrijven tot ik het deelnemerschap opzeg. Opzeggen dient 2 maanden voor afloop van het deelnemerschap door middel van het opzeggenformulier op deze site te gebeuren.


PM-dance is heel benieuwd hoe u bij ons bent gekomen dit monitoren wij zodat we kunnen zien waar onze nieuwe leden vandaan komen.

Kunt u aanvinken wat van toepassing is?

‍       Via kennismakingslessen op school/ naschooltijd

‍       Mond tot mond reclame

‍       Via de website

‍       Via social media (Facebook, instagram etc)

‍       Anders namelijk:

Opzeggen

Lees eerst de tekst hieronder.

Vul dan onderstaand formulier in en verzend het.

HOE KAN IK OPZEGGEN EN STOPPEN BIJ PM-DANCE?

Dat is heel simpel. Bij PM-dance hanteren we een opzegtermijn van twee maanden. Na ontvangst van het bovenstaande opzeggenformulier stuurt PM-dance je een bevestiging van je opzegging en word je uit het bestand verwijderd.

VOORBEELD Ontvangt en bevestigt PM-dance je opzegging bijvoorbeeld vóór 1 december, dan incasseert PM-dance nog over de maanden december en januari het lesgeld.

Daarna ben je uit het bestand verwijderd.


ALGEMENE VOORWAARDEN


ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PM-dance en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van PM-dance (hierna te noemen 'de deelnemer').

2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.


ARTIKEL 2: AANMELDING PM-DANCE

1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat PM-dance het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. De overeenkomst gaat na de proefles automatisch over in een abonnement. 

2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt bericht van PM-dance zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.


ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Een lidmaatschap bij PM-dance zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 2 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.

2. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap per maand.

3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor een laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,-, zijn voor rekening van de deelnemer.

4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.

5. De deelnemer kan dan de toegang tot PM-dance worden geweigerd. PM-dance is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.


ARTIKEL 4: TRAININGSTIJDEN

1. PM-dance behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

2. Wanneer een PM-dance docent door overmacht niet in staat is (ziekte, ongeval etc.) les te geven, probeert hij/zij te allen tijde een collega docent deze les te laten verzorgen. Mocht het desondanks niet lukken een vervangend docent voor deze les te vinden, dan zal PM-dance samen met de PM-dance docent een geschikt moment inplannen om de les in te halen. In de regel is dit de eerst opvolgende vakantieweek. Kan de deelnemer op dat tijdstip niet aanwezig zijn om welke reden dan ook, dan hebben de cursisten geen recht op terugbetaling van het lesgeld.

3. In het geval dat van overheidswege wordt besloten dat de lessen geen doorgang kunnen vinden, zoekt PM-dance een zo optimaal mogelijk alternatief. In dit uitzonderlijke geval kan van terugbetaling van het lesgeld geen sprake zijn.  


ARTIKEL 5: WIJZIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met extra lessen etc.


ARTIKEL 6: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door op te zeggen. PM-dance hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Na ontvangst van het ingevulde opzeggenformulier stuurt PM-dance een bevestiging van de opzegging en word de deelnemer uit het bestand verwijderd.

VOORBEELD Ontvangt en bevestigt PM-dance de opzegging bijvoorbeeld vóór 1 december, dan incasseert PM-dance nog over de maanden december en januari het lesgeld.

Daarna is de deelnemer uit het bestand verwijderd.

2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.

3. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.

4. PM-dance behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.


ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

1. PM-dance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij PM-dance, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

3. PM-dance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5. Tevens zal de deelnemer PM-dance vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.


ARTIKEL 8: HUISREGELS

1. De deelnemer is verplicht de aanwijzingen op te volgen van de betreffende organisatie/docent van het arrangement/activiteit en bij te dragen aan een juiste uitvoering van de activiteit/ het arrangement. Bij het niet naleven hiervan is de deelnemer aansprakelijk voor schade die dan ontstaat.

2. Bij incorrect gedrag van een deelnemer, met als gevolg het verhinderen van een juiste uitvoering van het arrangement/de activiteit, kan de deelnemer worden uitgesloten van (verdere) deelname. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer.

3. Alcohol en roken tijdens sportactiviteiten is te allen tijde verboden. De begeleiders van de activiteit/ het arrangement behouden het recht om de activiteit of het arrangement aan te passen of te wijzigen.


ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

1. PM-dance verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. PM-dance kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent haar activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij PM-dance door middel van een schriftelijke kennisgeving.

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van PM-dance zijn opgenomen. PM-dance en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.


ARTIKEL 10: FOTOMATERIAAL

1. PM-dance is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste weergave van het in haar programma of brochure opgenomen fotomateriaal, dat door derden is geleverd.

2. PM-dance behoudt zich het recht voor om het tijdens een activiteit/ arrangement gemaakte fotomateriaal te plaatsen in eventuele toekomstige folders/brochures/advertenties of op de internetsites van PM-dance.

3. Wanneer een deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van fotomateriaal zoals beschreven onder punt 2 van dit artikel dan dient hij/zij dit terstond na inschrijving per e-mail aan te geven: dmactivity@outlook.com.


ARTIKEL 11: RECHTSTOEPASSING

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met PM-dance aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en PM-dance, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar PM-dance is gevestigd.

3. Door de inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van PM-dance te accepteren.


ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle transacties van PM-dance zoals bedoeld in bovenstaande Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


DMactivity (PM-dance) staat ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Utrecht, nummer 85685267.


DISCLAIMER

Hoewel PM-dance website met zorg is gemaakt, kunnen fouten helaas voorkomen. Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan PM-dance en/of de webmaster niet ter verantwoording worden geroepen. Voor de informatie op websites van derden waarheen deze website verwijst, geldt dat PM-dance niet aansprakelijk is voor de inhoud daarvan, noch voor schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan.

PRIVACYBELEID


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die 

PM-dance beheert van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.


Indien je lid wordt van PM-dance, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan PM-dance verstrekt, geef je automatisch en uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.


Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. VERANTWOORDELIJKE 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is

Daisy Peters, 0611580871, bereikbaar via dmactivity@outlook.com.


2. WELKE GEGEVENS VERWERKT PM-DANCE EN MET WELK DOEL

2.1    In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;

adresgegevens eventueel postadres;

telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);

overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze 

PM-dance zoals bv social media accounts;

2.2     PM-dance verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;

je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van PM-dance;

je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een maand na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met 

PM-dance en je te informeren over de ontwikkelingen van PM-dance.


E-mail berichtgeving (opt-out)

PM-dance gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van PM-dance te sturen. Aanmelding voor deze 

e-mail nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via dmactivity@outlook.com, dan pas zal PM-dance overgaan tot het verzenden van emails. 


3. BEWAARTERMIJNEN 

PM-dance verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN VERWERKERS

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft PM-dance passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt PM-dance geen gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Alleen Petra Pluimers zal in aanraking komen met je gegevens. 


5. INZAGERECHT, VERWIJDERING, VRAGEN EN KLACHTEN

Via de ledenadministratie van PM-dance kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen;

PM-dance zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren;

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met Petra Pluimers;

Indien je klachten hebt over de wijze waarop PM-dance je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je per e-mail contact opnemen: dmactivity@outlook.com.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan dmactivity@outlook.com.


6. WIJZIGINGEN

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van PM-dance bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 


7.  NOG VRAGEN, AAN- EN/OF OPMERKINGEN?

Heb je vragen of aan- en/of opmerkingen, neem dan contact op met Daisy Peters, telefoon 0611580871.